področja dela

V naši odvetniški pisarni združujemo znanje in izkušnje iz različnih področij prava z namenom reševati raznovrstne pravne probleme naših strank. Naši strokovnjaki iz dneva v dan dopolnjujejo svoje znanje in izkušnje ter gradijo zaupanje in ugled na vseh specializiranih področjih dela.
GOSPODARSKO PRAVO
SKRBNI PREGLEDI - DUE DILLIGENCE
NEPREMIČNINSKO PRAVO
CIVILNO PRAVO
DELOVNO PRAVO
odvetnik matjaž škrobar pravo odvm.si

Korporacijsko in gospodarsko pravo

V današnjih časih brez korporativnega prava in transakcij žal ne gre. Brez pravnega in poslovnega znanja je skoraj nemogoče uspešno in učinkovito ustanoviti, upravljati in nadzorovati gospodarsko družbo ter prenehati z njenim poslovanjem. S tega vidika vam zagotavljamo svetovanje glede poslovnih transakcij, ki so ključ za podjetja na globalnem trgu, ki morajo biti skladna z zakonskimi, statutarnimi in drugimi pravnimi normami. 

Pomemben je že začetek ustanovitve podjetij ali hčerinskih družb, kjer je potrebno opredeliti pravice in razmerja med družbeniki in delničarji ter organi vodenja in nadzora. Sodelujemo pri vzpostavitvi dolgoročne poslovne strategije, pogajanjih, pripravi in pregledu raznovrstnih klasičnih in modernih vrst pogodb in sporazumov ter poskrbimo, da so le-ta skladna z vsemi regulatornimi zahtevami. 

Hkrati pa si prizadevamo stranko seznaniti s pravnimi tveganji, prednostmi in slabostmi posamezne izbrane poslovne strategije. Naš cilj je, da vam zagotovimo praktične, kreativne in uspešne rešitve.

Združitve in prevzemi

Vsem poslovnim subjektom v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti nudimo svetovanje in vodenje celotnega postopka. Tako domačim kot tujim kupcem, prodajalcem in finančnim investitorjem svetujemo pri združitvah in prevzemih, ki pogosto vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

V tem primeru nudimo celovite storitve v vseh fazah transakcije, kar vključuje pripravo celostne strukture transakcije, nadzor in izvedbo skrbnega pravnega pregleda. Zaradi čim boljših rešitev in brezskrbnosti sodelujemo z zunanjimi partnerji iz področja financ in davčnega svetovanja.

Pravo nepremičnin in gradbeno pravo

Pri svojem delovanju se odvetniška pisarna posebej posveča področju prava nepremičnin in gradbenega prava. Celovito poznavanje kompleksne nepremičninske prakse in meddisciplinarni pristop (geodeti, arhitekti, …) nam omogočajo nudenje poenotenih pravnih in poslovnih svetovanj, povezanih z nepremičninami. Strankam nudimo celovito pravno podporo pri celotnem spektru storitev ob nakupu, prodaji, najemu, oddaji in upravljanju nepremičnin – od skrbnega pregleda do priprave pogodb in izvedbe ter zaključka posla, pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj. 

Strankam se trudimo v vseh fazah nepremičninskih in gradbenih projektov zagotoviti pravne nasvete, ki so usmerjeni k praktičnim in učinkovitim rešitvam obenem pa so tudi stroškovno učinkoviti. Opravimo tudi skrbni pravni pregled pri pridobitvi nepremičnin in pri večjih investicijsko nepremičninskih projektih ter stranke zastopamo v sporih, povezanih z nepremičninami in gradnjo.

Posebej smo specializirani na področju etažiranja vseh vrst objektov in ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ki se ureja po posebnem zakonu (ZVEtL-1) v nepravdnem postopku. Pri pravnem svetovanju in zastopanju strank v postopkih vzpostavitve etažne lastnine in ugotavljanju pripadajočega zemljišča upoštevamo še tako zapletene dejanske stvarnopravne položaje nepremičnin in poskrbimo za njihovo uskladitev z nepremičninskimi evidencami.

Ob večjih in kompleksnejših problemih odvetniška pisarna sodeluje s priznanimi zunanjimi strokovnjaki s področja geodezije, s čimer želimo naše delo narediti še kvalitetnejše in povečati verjetnost končnega uspeha.

Med našimi strankami so tudi upravniki nepremičnin, katerim svetujemo in jih zastopamo tudi v zvezi z upravljanjem nepremičnin.

Delovno pravo

Pri opravljanju naših storitev in nalog na področju delovnega prava je naše glavno vodilo razmerje med delavci in delodajalci, saj le dobro sodelovanje in urejeno delovno okolje lahko prineseta optimalne rezultate. Strankam nudimo celovito podporo na področju delovnega prava, svetujemo pri zaposlovanju delavcev in v postopkih odpovedi delovnega razmerja, pripravljamo pogodbe o zaposlitvi, opozorila v primeru kršitev delovnih obveznosti, splošne akte delodajalca in vso ostalo dokumentacijo s področja delovnih razmerij.

Delujemo kot svetovalci za delodajalce glede vseh vprašanj delovnega prava, bodisi v obliki izdelave pravnega mnenja ali pa pri iskanju rešitev za že obstoječe probleme. Pripravljamo interne akte podjetji, ki urejajo področja zaposlovanja, pogodbe o zaposlitvi in managerske pogodbe in skrbimo, da je spoštovanje pravic delavcev in delovnih standardov upoštevano na uravnotežen način.

Strankam ravno tako pomagamo pri pogajanjih s sindikati in sveti delavcev ter jim svetujemo pri večjih reorganizacijah, večjih odpustih in tudi pri postopkih prestrukturiranja (bodisi kot del insolvenčnih postopkov ali redne reorganizacije). Poleg tega izvajamo tudi mediacije med delodajalci in zaposlenimi, ki je usmerjena v ohranitev ali izboljšanje delovnega razmerja.

Dobro poznavanje delovnopravnih standardov in zavezanost k njihovemu spoštovanju je tudi osnova svetovanje in pravne pomoči delavcem v primerih kršenja njihovih pravic, diskriminatornih praks delodajalcev, izkoriščanj na delovnih mestih in mobbinga.

Šolsko / izobraževalno pravo

Precej smo dejavni tudi na področju zasebnega šolstva in izobraževanja. Za zasebne vrtce in šole, ki izvajajo mednarodne programe izpeljemo postopek za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter vpis v register zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe. V tem primeru vam nudimo svetovanje in zastopanje v celovitem postopku, tudi pred Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kot krovnim organom v postopku.

V šolstvu imamo vrsto bogatih izkušenj tudi pri zaposlovanju in odpuščanju zaposlenih in inšpekcijskih postopkih ter zastopanju v primerih izdanih vzgojnih ukrepov, ko starši stopijo do vas z odvetnikom. V vseh primerih vam nudimo celostno svetovanje in zastopanje v postopku.

Civilno pravo

Civilno pravo je osrednje področje delovanja pisarne. Strankam zagotavljamo kakovostno svetovanje in zastopanje na vseh področjih civilnega prava – od obligacijskega do družinskega.

Gre za razmerja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi s premoženjem, iz naslova profesionalne odgovornosti, pogodbenih odnosov, agentov in poklicnih športnikov, osebnostnih pravic, družinskih odnosov, dedovanja in ostalo.

Pregledamo in pripravimo vse vrste pogodb (prodajne pogodbe, najemne pogodbe, posredniške pogodbe, podjemne pogodbe, prevozne pogodbe, pogodbe o trgovskem zastopanju, darilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnosti, sporazume o delitvi skupnega premoženja, oporoke, itd.) ter poskrbimo, da so pravice in interesi naših strank makismalno pravno zaščiteni.

Prav tako stranke zastopamo pri pogajanjih, na sodiščih, pred upravnimi organi ali samostojno vodimo postopke po vašem pooblastilu na vseh področjih civilnega prava. Strankam vedno nudimo maksimalno kvaliteto in celovito strokovno rešitev. 

Obenem butičnost pisarne zagotavlja osebni pristop in tesno sodelovanje s stranko do končnega cilja, brez nepotrebnega podaljševanja postopka.

IMATE ZAHTEVEN PRAVNI PRIMER IN NE VESTE KAKO SE GA LOTITI?

Odškodninsko pravo

Zelo pogosto se zgodi, da so ljudje udeleženi v škodnem dogodku. Stranke zastopamo v vseh vrstah škodnih nezgod (prometne in delovne nezgode, nezgode na javnih ali zasebnih površinah, malomarno zdravljenje in vse druge nezgode). V naši pisarni se borimo, da stranka za nastalo škodo prejme odškodnino povrnjeno v celoti. Vsak primer obravnavamo zelo osebno in stranki stojimo ob strani, ko nas potrebuje.

Nepremoženjsko škodo je nekoliko težje oceniti, saj je v tem primeru v ospredju nematerialna škoda oškodovanca. V tem primeru vam v naši Odvetniški pisarni svetujemo, glede na sodno prakso, da iztržite največ kar je v primeru možno. Za stranke sestavljamo/urejamo zavarovalne in odškodninske zahtevke in jih zastopamo v izvensodnih postopkih pred zavarovalnicami.

V kolikor odškodninskega zahtevka ni mogoče rešiti po mirni poti, za naše stranke vlagamo tožbe in pripravljalne vloge ter jih pri uveljavljanju pravične in poštene odškodnine zastopamo pred sodišči.

Izterjava terjatev

Pogosto se zgodi, da vaš poslovni partner ali stranka postane neplačnik. Strankam izpeljemo celovit postopek izterjave njihove terjatve od prvega opomina dalje. V primeru, da plačila kljub temu ne prejmete, vam pomagamo dolg izterjati po pravni poti.

Strankam svetujemo in jih zastopamo v izvršilnih postopkih bodisi na podlagi verodostojnih listin (npr. računi) ali izvršilnih naslovov (npr. pravnomočne sodbe) z namenom doseči čim hitrejše in čim bolj učinkovito poplačilo terjatev ali izvršitev pravic.

Zavedamo se, da zgolj doseg pravnomočne in izvršljive sodne odločbe oz. izvršilnega naslova pogosto ne zadošča, zato smo povezani z zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki za vas uredi zunanjo izterjavo, da dosežemo čimprejšnje učinkovito poplačilo vaše terjatve.

Kazensko in prekrškovno pravo

Za uspešno obrambo in zastopanje pred Policijo ali sodiščem, nikakor ne zadošča specializacija odvetnika na področju kazenskega prava, ampak je nujno potrebno poglobljeno znanje in izkušnje na drugih področjih prava, saj je kazensko pravo neločljivo povezano z drugimi pravnimi področji (npr. gospodarskim in civilnim pravom). 

Širino poznavanja nadgradimo z osebnim pristopom in vztrajnimi stiki s stranko ves čas zastopanja, kar je nujno potrebno za uspešno zastopanje naših strank v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v postopkih o prekrških, saj smo prepričani, da osebna komunikacija vodi k najboljšim rezultatom. 

Odvetniška pisarna aktivno deluje na celotnem področju prekrškovnega prava. Za stranke pripravljamo ugovore, zahteve za sodno varstvo, pritožbe in ostale vloge ter jih po potrebi tudi zastopamo v prekrškovnih postopkih pred Policijo in sodišči.

Varstvo osebnih podatkov

V naši pisarni svetujemo v zvezi s skladnostjo s pravili o varstvu osebnih podatkov, kar vključuje zlasti nasvete v zvezi z obdelavo, varstvom in prenosom osebnih podatkov, kdaj in kako pridobiti soglasje posameznika, kako morajo biti zavarovane zbirke osebnih podatkov, registracijo pri informacijskem pooblaščencu, svetujemo kako mora biti urejen video nadzor, v zvezi z nadzorom delavcev pri delu in ostalimi vprašanji tega pomembnega pravnega področja. Stranke zastopamo v sporih, povezanih z varstvom osebnih podatkov, vključno s pritožbami, prekrški, upravnimi postopki in postopki pred pristojnimi sodišči. Upravljavcem zbirk osebnih podatkov svetujemo, kako morajo imeti urejene dostopne pravice in zavarovanje zbirk v duhu pomembne posameznikove ustavne pravice do zasebnosti.

Insolvenčno pravo

Domačim in tujim strankam svetujemo glede vseh vidikov insolvenčnega prava, prestrukturiranja in likvidacije. Naše storitve na tem pravnem področju vključujejo svetovanje v stečajnih postopkih (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine), postopkih prisilne poravnave, postopkih poenostavljene prisilne poravnave in pri postopkih prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija). 
Nudimo tudi svetovanje v zvezi z zaščito interesov upnikov za primer insolventnosti (vključno z ustanavljanjem potrebnih zavarovanj), odgovornostjo organov upravljanja in nadzora (vključno s posledicami, predvidenimi v insolvenčni zakonodaji), nakupi premoženja ali podjetij stečajnih dolžnikov, pripravo preventivnih ukrepov za izogibanje dejavnikom, ki lahko povzročijo insolventnost in ostalimi zadevami, povezanimi z insolventnostjo.

Ustavno pravo in pravo EU

Našim strankam pomagamo pri uveljavljanju pravnih interesov na področju varstva človekovih pravic ali drugih ustavnopravnih vprašanj. Ustava je najvišji pravni akt v RS in zavedamo, da je sprožitev postopka pred Ustavnim sodiščem RS znotraj našega sodnega sistema zadnji korak, ki ga stranke lahko naredijo za zavarovanje svojih pravic in zahteva poglobljeno študijo probema.

Vsled tega k tovrstnim primerom pristopimo izjemno resno in poglobljeno, po potrebi pa se povežemo tudi z varuhom človekovih pravic, ki v Republiki Sloveniji skrbi za varovanje človekovih pravic. 

Strankam svetujemo in pripravljamo ustrezne pobude za presojo zakonitosti in ustavnosti predpisov in ustavne pritožbe ter zagotavljamo celovito podporo v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS. 

Na enak način odvetniška pisarna zagotavlja tudi pravno svetovanje in zastopanje v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

IMATE ZAHTEVEN PRAVNI PRIMER IN NE VESTE KAKO SE GA LOTITI?

KONTAKTIRAJTE NAS

ODVETNIK MATJAŽ ŠKROBAR
MATJAŽ ŠKROBAR, ATTORNEY AT LAW

NAZORJEVA ULICA 12
1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

M: +386 31 603 389
T: + 386 59 032 692
F: + 386 59 028 526
E: matjaz@odvm.si
pon-pet: 8:30 – 16:30

MŠ: 2582805000
ID DDV: SI 19411316

TRANSAKCIJSKI RAČUN
BANK ACCOUNT:

IBAN: SI56 6100 0001 8209 963
DH d.d. LJUBLJANA
MIKLOŠIČEVA CESTA 5, 1000 LJUBLJANA
SWIFT (BIC): HDELSI22

FIDUCIARNI TRANSAKCIJSKI RAČUN
ESCROW ACCOUNT:

IBAN: SI56 6100 0001 8210 254
DH d.d. Ljubljana
Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana
SWIFT (BIC): HDELSI22